TÜZÜK

 

BASIN YAYIN VE GAZETECİLER DERNEĞİ

TÜZÜK

 

BİRİNCİ  BÖLÜM…

Derneğin adı ve merkezi

Madde 1 : Derneğin adı :

 

“BASIN-YAYIN VE GAZETECİLER  DERNEĞİ“adında bir dernek kurulmuştur.

 

Madde 2 :  Derneğin merkezi:  Ankara’dır.

 

Madde 3 :  Derneğin amacı     : Gazete, dergi, internet, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim (internet) alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini, mesleğin geleneklerini ve ahlak ilkelerini korumak.

Türkiye’de ve yurt dışında TC. vatandaşları tarafından yayınlanan basın ve yayın organlarında gazetecilik yapan, Basın-Yayın ve Gazetecilik niteliği taşıyan görevlerde gerek kadrolu ve gerekse özel sözleşmeli olarak çalışanları muhabir, yazar, musahhih, spiker, kameraman, yazı işleri müdür ve görevlileri, stajyer muhabir ve araştırmacı yazarlar, ile yaygın basının Türkiye’de görev yapan muhabir ve temsilcilerini ve gazetecilikle ilgili TRT ve AA diğer haber ajanslarının muhabir ve temsilcilerini akademik çevreleri bir araya toplamak.

Gazetecileri meslekleri içerisinde maddi ve manevi, mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korumak geliştirmek ayrıca üyelerin mesleki yönde gelişmelerine yardımcı olmak, lokal ve misafirhane açarak sosyal hizmetlerde bulunmak.

 

Amaç için yapılacak çalışmalar :

a)Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organlarıyla resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında üyelerini temsil etmek,
b) Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak, bu yolda görevli diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirerek, üyelerin toplumsal koşullarını iyileştirmek için vakıf kurmak ya da kurulacak olanlara katılmak, yardım sandığı ile kooperatifler kurmak gibi sosyal dayanışmayı gerçekleştirici ve artırıcı çalışmalar yapmak,

d) Basın-Yayın ve Gazeteciler Derneği’nin amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak,

e) Amaç ve hizmetlere yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurt içinde ya da yurt dışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek kurulmuş olanları satın alabilmek.

f) Üyelerin mesleki ve sosyal gelişimleri için kurslar, seminerler ve toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak, mesleki çalışmaların değerlendirilmesi yolunda yayınlar yapmak, yayın birimleri kurmak,

 

g)İhtiyaç sahibi üyelerine sosyal yardım yönetmeliği çerçevesinde; Yönetim Kurulu kararıyla gerekli yardımlarda bulunmak, üyelerin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları mesleki gezilerde kolaylıklar sağlamak,
h) Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan meslek derneklerinin bir araya gelerek oluşturulacak veya oluşturulan Federasyona üye olmak, üyelikten ayrılmak.

Aynı şekilde uluslararası mesleki kuruluşların toplantılarına katılmak, üye olmak veya üyelikten ayrılmak,
i) Tüzük hükümlerini ihlal eden üyeleri Disiplin Kurulu’na sevk etmek. Yönetim Kurulu kararıyla disiplin işlemleri uygulamak, meslek ilkelerine uymayan yayın ve davranışlar için üyesi olmayan gazetecilere, yayıncılara ve yayın organlarına karşı uyarı görevi yapmak, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri korumak,

j) Basın-Yayın ve Gazeteciler Derneği’nin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.

k)  Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.

l)  Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

m) Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek

n)  Bütün bu amaçlara ulaşmak için, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına, anayasadan alınan güçle sahip çıkmak.

Madde 4 : Basın-Yayın ve Gazeteciler Derneği Üyelik Durumları

Derneğin iki üyelik durumu vardır.

1- Asıl Üye : Gazeteler, dergiler, haber, fotoğraf ve film ajansları, radyo ve televizyon kuruluşları ile elektronik (internet) basın ve yayın kuruluş sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanları, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdürü, yazı işleri müdürü, bunlarda sayfa editörleri, sayfa sekreteri, haber müdürü, haber servisi çalışanları, istihbarat şefi, muhabir, foto muhabiri, kameraman, yazar, köşe yazarı, çevirmen, düzeltmen, ressam, karikatürist, grafiker, müessese müdürü, arşiv şefi ve müdürü, internet ortamında yayın yapan web sitelerinde gazeteci ve benzeri unvanlar altında telif hakkı ile ve/veya basın yasası hükümlerine bağlı olarak çalışanlarla, sarı basın kartı, basın şeref kartı ve sürekli basın kartı taşıyanlar  “gazetecilik niteliğinde” en az bir yıl aralıksız ve fiilen çalışmış ve gazete, dergi, yazılı ve görsel basının hukuk müşavirleri, 5.maddedeki nitelikleri de taşımaları halinde asıl üye olabilirler. Devlet memuru olanların üyeliğine izin verilmesi koşuluyla en az bir yıl buralarda çalışmakta olması sarı basın kartı taşıması ve/veya bakanlıklar ve kurumlardaki basınla ilişkiler birimlerinin müdürleri, müşavirleri ve daire başkanları. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ndeki hizmetliler dışındaki çalışanları 6. maddedeki nitelikleri taşımaları halinde üye olabilirler.

2- Onursal Üye :  Derneğimize ve mesleğimize yararı dokunan Türk uyruklular, Basın mesleğinden emekli olanlar, çeşitli mevkutelerde yazı yazan yazarlar, saygınlığı ile bilinen basın dostları,  kanunların öngördüğü biçimde, asıl üyelerin en az ikisinin talepleri halinde Genel merkez Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyeliğe kabul edilebilirler. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde 5 : Üyeliğin şartları      

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 21 yaşını bitirmiş olmak,
c) Kısıtlı olmamak,
d) Hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, hileli işler ve şantaj suçlarından biri ile kesin hüküm giymemiş olmak,
e) Mesleğin onuruna aykırı kötü ün sahibi olmamak,
f) Gazetecilik niteliğindeki işte en az iki yıl çalışmış olmak ve veya madde 5, 1’bendindeki şartlara uygun olmak.
g) Dernek kurma hakkını yitirmemiş olmak.

Madde 6 : Üyelik İçin Başvuru ve üyelikten çıkarılma

Asıl üye olmak isteyenler, Genel Merkezin olduğu yerde Genel Başkanlığa, Şubelerin bulunduğu illerde Şube Başkanlığı’na, Temsilciliğin bulunduğu illerde İl Temsilcisine, fotoğraflı başvuru formu, varsa basın kartı fotokopisi veya bir yıl basın iş kolunda çalıştığını onaylayan belge ile müracaat eder.

Genel Başkanlığa yapılan müracaatı Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanlığı’na yapılan müracaatı Şube Yönetim Kurulu karara bağlar. İl veya ilçe temsilcisine yapılan müracaatı da İl veya ilçe temsilcisinin müracaatı, Genel Başkanlığa bildirmesiyle birlikte Genel Merkez Yönetim Kurulu karara bağlar. Üyelik başvurusu en geç 30 gün içinde kabul veya ret olarak karara bağlanır.

Ret kararı verilen adaylar Yönetim Kurulu kararının kendilerine; başvuru formunda beyan ettiği posta adresi veya  e-posta adresi veya cep telefonu numarasına sms olarak tebliğinden itibaren bir yıl geçmeden yeniden aday olamazlar.

Üyeliğe kabul edilen aday, giriş ödentisini üyeliğe kabul bildirimini izleyen bir ay içerisinde ödemek zorundadır. Ödeme zamanında yapılmazsa, karar alınarak üyelikten çıkarılır. Asıl üyeler işyeri ve oturma adresleriyle sosyal durumlarındaki değişiklikleri otuz gün içinde Genel Merkez Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Bildirmezlerse, her türlü tebligat için üye kayıt defterindeki bilgilerin esas alınacağını kabul etmiş sayılırlar.

Şubeler kayıt bildirimlerinin bir listesinin birer suretini liste ile birlikte üç ayda bir genel merkez yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Şubesi olmayan illerde müracaat o ilin temsilcisine yapılır. Bu müracaat temsilcinin görüş bildirimi ile birlikte genel merkez yönetim kuruluna intikal ettirilir.

Üyeler Dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak ve özellikle amacın gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklere uyulmaması çıkarılma sebepleridir.

Derneğin yöneticilerini kötülemek ve küçük düşürme gayreti içerisinde olmak, Derneğin kural ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içerisinde olmak çıkarılma sebebidir.

Üyelerin giriş aidatları ve yıllık aidatları, Genel Kurul’ca belirlenir. Asil üyeliğe kabul edilenler, kabulü izleyen bir ayın sonuna kadar giriş ve üye aidatlarını yatırmak zorundadırlar. Bu süre

içerisinde aidatlarını vermeyip yazılı veya sözlü veya mesaj veya e-mail ile uyarıya rağmen yine ödemeyenler Yönetim Kurulu’nca üyelikten düşürülerek kütükten silinirler.

Asil üyeler işyeri ve oturma adresleri ile sosyal durumdaki değişikliklerini 30 gün içerisinde illerde şube başkanlıklarına veya Ankara’da genel merkez genel sekreterliğine bildirmek zorundadırlar.

Yasaların ve bu tüzüğün belirttiği nedenlerle üyelik hakkını yitirenlerle, Derneğin tüzük amaç ve kararlarına aykırı davrananlar, üyeler arasındaki dayanışmayı bozacak ve Derneğin kamuoyundaki itibarını zedeleyecek davranışta bulunanlar.

Dernek asıl üyeliğinden çıkarılma kararı Yönetim Kurulu tarafından taahhütlü mektupla bildirilir. Haklarında üyelikten kesin çıkarma kararı verilmiş olan eski üyeler, üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. Bu kişiler yeniden üyeliğe ancak Genel Kurul kararıyla alınabilir.

Her üye yazılı olarak bildirmek şartı ile dernek üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan veya çıkarılanlar üye olmaktan kaynaklanan tüm haklarını yitirirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 7 : Derneğin organları

1)      Genel Kurul

2)      Genel Merkez Yönetim Kurulu

3)      Denetleme Kurulu

4)      Yüksek Disiplin Kurulu

Madde 8 :Genel Kurul

Genel Kurul en üst ve en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine üç yılda bir Haziran ayında belirtilen tarihte dernek merkezinin bulunduğu il de ve veya yönetim kurulunun belirlediği adreste yapılır.

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyelere en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla duyurulur.

Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az 60 günden çok olamaz,

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Yönetim Kurulu’nun 2/3’ü gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.

Dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakiminin kararına başvurulur.

Madde 9 : Genel Kurul Toplantısı

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Şubeler  Genel Kurulda; şubelere kayıtlı her beş üyeye seçilecek bir delege ile temsil edilirler.

Madde 10 : Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı

tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 11 : Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Genel kurul aşağıdaki hususları görüşüp karar bağlar

a)    Derneğin, Genel Başkanını, Genel Merkez Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulunu ve Yüksek Onur Kurulunu seçmek. Bu seçimler gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır.

b)    Tüzüğün değiştirilmesi.

c)    Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim kurulunun ibra edilmesi.

d)    Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e)    Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması için Genel Merkez yönetim Kuruluna yetki verilmesi

f)     Mesleki ve derneğimize faydalı dernek, federasyon, kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurma kararı almak.

g)    Giriş ve yıllık aidatların miktarını belirlemek

h)    Yurt içi ve yurt dışında iktisadi ve ticari işletmeler kurma veya kurulmuş olanlara ortak olma, ortak alma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

i)      Derneğin feshine karar vermek.

j)      Kamu Yararına Dernekler Statüsüne alınması için karar almak ve işlemler için müracaat etmek

k)    Vakıf, Yardımlaşma Sandığı gibi kuruluşların kurulması ve ortak olunması konusunda karar almak.

l)      Uluslar arası çalışmalar yapma, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara katılma ya da ayrılma kararı vermek.

m)  Yasaların ve tüzüğün yüklediği diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 12 : Genel Başkan secimi

Genel Başkan, Genel Kurul tarafından tek derece ile, ayrı oyla ve gizli olarak seçilir.

Görevleri ise ;

a)    Kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler karşısında Derneği temsil etmek

b)    Genel Merkez yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

c)    Yönetim kurulu kararlarının uygulanması için gereken önlemleri almak

d)    Genel Başkanın bulunmadığı hallerde, başkan yardımcılarından herhangi birine vekalet yetkisi vermek.

e)    Genel Başkan sadece Genel Kurula karşı sorumludur.

Madde 13 : Yönetim Kurulu

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen bir genel başkan ile yine genel kurul tarafından üç yıl için seçilen *18(onsekiz) asıl, *18 (onsekiz) yedek üyeden oluşur.

 

Yönetim Kurulu Görevleri:

Madde 14:

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

1-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

2-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

3-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

4-Derneğin şubelerini ve temsilciliklerini denetlemek,

5-Genel merkez yönetim kurulu kararlarına ve yasalara uymadığı tespit edilen şubeler ve temsilcilikleri feshetmek ve görevden almak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

12-Sosyal yardımları ve üyelerin mesleki parasal güçlenmelerini amaçlayan yönetmelikler hazırlamak,

15-Tüzükte yazılı amaçlara uygun yayın organları ile yayın birimlerini oluşturmak,

13-Yönetim Kurulu gerektiğinde, gerektiği kadar komisyonlar kurar veya kaldırır;

Madde 15 : Yönetim Kurulu Çalışmaları

Yönetim Kurulu Genel Başkanı, Genel Kurul toplantısından sonra, 18 asil üye arasından, bir Genel Sekreter, bir Genel Muhasip, gerekli gördüğü kadar Genel Başkan Yardımcısı, gerekli gördüğü kadar genel sekreter yardımcısı, gerekli gördüğü kadar Genel Muhasip yardımcısı seçer.

Yönetim kurulu ilk toplantısında, kurulun olağan toplantılarını gün ve saatini belirler. Bunu imzası ile öğrenen üyelere ayrıca her toplantı için çağrı çıkarılmaz. Olağan toplantılar bir ay süreden daha uzak olamaz. Üst üste üç olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyeleri yazı ile veya SMS mesaj ile veya elektronik posta (e-mail) ile, veya normal posta ile uyarılırlar. Bir sonraki toplantıya katılmadıkları takdirde Yönetim Kurulu üyelik vasfı düşer. Boşalan üyeliklere sırası ile yedek üyeler çağırılır.

Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerin çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu ekseriyetle toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar onaylı karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Derneği Genel Başkan temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar.  Başkanın olmadığı zamanlarda, başkanın görevlendireceği Genel Başkan Yardımcılarından biri temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar.

Genel sekreter, yardımcılarıyla birlikte  Derneğin gündemini oluşturur, yönetim kurulu toplantılarına hazırlık yapar, yazışma işlemlerini yapar.

Genel Muhasip yardımcılarıyla birlikte derneğin gelir faaliyetlerini çoğaltmak için çalışır, derneğe gelir sağlayacak  girişimlerde  bulunur.

Madde 16 : Yönetim Kurulu Üyeliğinin düşmesi

Üst üste üç olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyeleri yazı ile veya SMS mesaj veya elektronik posta (e-mail) veya posta ile uyarılırlar. Daha sonraki toplantıya katılmadıkları takdirde Yönetim Kurulu üyelik vasfı düşer. Boşalan üyeliklere sırası ile yedek üyeler çağırılır.

 

Madde 17 : Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu, Genel Başkan tarafından hazırlanacak gündem ile toplanır. Üyelerden biri veya birkaçının teklifi varsa Genel Başkanın onayı ile gündeme alınır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gündem ve duyuru Genel Sekreter ve/veya yardımcısı tarafından yapılır.

Madde 18 : Dernek Karşısında Taraf Olma Hali

Yönetim kurulu üyeleri maddi imkan sağlanmasına ilişkin işlerde Dernek karşısında taraf olamazlar.

Madde 19: Denetim Ve Disiplin Kurulu Üyelerinin Taraf Olma Hali

Denetim ve disiplin kurulu üyeleri de maddi imkan sağlanmasına ilişkin işlerde Dernek karşısında taraf olamazlar.

Madde 20 : Denetleme Kurulu

Denetleme kurulu, genel kurulda gizli oyla, üç asil, üç yedek üye olarak seçilir.

Kurul denetleme görevini tüzük ve yönetmenliklerde belirlenen esaslara göre mali yönden yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar. Dönem sonunda ayrıntılı raporlarını sunar. Denetçiler yönetim kurulu toplantısına katılabilirler. Fikir ve görüşlerini beyan edebilirler ancak oylamaya katılamazlar.

 

Madde 21 : Yüksek Disiplin Kurulu

Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllığına seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Kurul kendi arasında yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Yazman seçer.

Madde 22 : Yüksek Disiplin Kurulu Çalışmaları

Kurul ilk toplantısında bir başkan ve bir yazman üye seçer. Yönetim Kurulu’nun kendisine ilettiği disiplin işlemleriyle ilgili görüş belirler. Kurul bu görüşü belirlerken;
a) Meslek onuruyla bağdaşmayacak davranışları,
b) Derneğin amaçlarına ve kararlarına aykırı eylemleri,
c) Üyeler arasında dayanışmayı bozacak Derneğin itibarını zedeleyecek davranış sergileyenleri,
d) Mesleği küçük düşürücü davranışları, göz önünde bulundurur.
Kurul, kınama ve çıkarma işlemlerinden birisi hakkında tavsiye kararlarında bulunabilir ve bu görüşünü 15 gün içinde Yönetim Kurulu’na bildirir.

Madde 23 : Yüksek Disiplin Kurulunun Vereceği Cezalar

Yüksek Disiplin Kurulu kesin çıkarma hakkındaki görüşlerini Yönetim Kuruluna önerir.

A) Uyarma,  B) Açık Uyarma, C) Kınama, D) Açık Kınama, E) Üyelikten Çıkarma,  fıkralarındaki öneriler Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

Madde 24 : Cezaya İtiraz

Yüksek Disiplin Kurulu’nun önerisi ile cezalandırılan üye bu cezaya ilk olağan genel kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurulun bu itirazı güdeme alınması ve incelemeye değer bulunması halinde, yapılacak görüşmelerden sonra verilecek karar kesindir. Gündeme almama kararı da bu niteliktedir. Genel Kurul çıkarma cezası verilen ve itiraz eden üyesini dinleme kararı alabilir ve neticelendirir.

Madde 25 : Yüksek Onur Kurulu

Onursal Üyeler arasından Başkanın ve yönetim kurulu üyelerinin en az ikisinin beraber teklifi ile yüksek onur kuruluna teklif edilir ve yönetim kurulu onayı ile seçilirler.

Görevi : Yüksek Onur Kurulu istişari görev yapar. Yönetim kurulunun talep ettiği zamanlarda ve konularda çalışmalar yapar ve yönetim kuruluna sunar.

Onursal Üyelik  :  Ülkemizde gazetecilik mesleğine değer veren ve ilgilenen, destekleyen Türk uyruklular onursal üyeliğe kabul edilirler. Onursal üyeliğe kabul kararını genel merkez yönetim kurulu karar verir.

Fahri Üyelik  :  Basın mesleği ile ilgili olarak kamu ve özel kuruluşların basın müşavirliğini yürütenler ile emekli olanlar ve Türk basınında yazı yazan fahri yazarlar, fahri foto muhabirler çevresinde saygın olarak bilinen basın dostları genel merkez yönetim kurulu kararı ve şube yönetim kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Onursal ve Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur üye aidat ve giriş ödentileri isterlerse ödeyebilirler.

Madde 26 : Derneğin Şubelerin Kuruluşu

Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurulu kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmenliği’nde belirtilen, şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler; dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkilidir. Tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü dernek iç örgütü sorumludur.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

1-Şube Kuruluşları Ana Tüzük ve Yönetmelik esasları içinde yapılır Şubeler Bölgesinde bulunan asil üyelerin 3 yılda bir Haziran sonuna kadar yapacakları Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden , Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

2-Yönetim kurulu ilk toplantısında bir Başkan , bir Başkan Yardımcısı , bir Sekreter ve bir Sayman üye seçer. Bu seçim gizli oy ile yapılır.

3-Şube Tutanakları ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerin kimliklerini belirleyen belgelerin bir nüshası Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve ayrıca Mahallin en büyük Mülki Amirine de verilir.

4-Şubeler gelirlerinin en az %40’ını (yüzde kırkını) Genel Merkeze göndermek zorundadır. Buna Üye aidatları da dahildir.

Madde 27 : Şube Organları ve Yönetim şekli

Şube Organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu‘dur.

Şubelerin bütün muamele ve işlemleri Basın-Yayın ve Gazeteciler Derneği Tüzüğü, Yönetmelik ve Dernekler Kanunu’na göre yürütülür.

Madde 28  : Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu tarafından denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 29  : Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nicelikte yapılamaz.

 

Madde 30  : Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 31 : Mali ve İdari İşler

Derneğin gelirleri şunlardır:    

1- Giriş aidatları 5.oo (beş) TL’ den az olamaz.

2- Üyelik aidatları yıllık 5.oo beş (beş) TL. olarak belirlenmiştir.

3- Balo , çay, ziyafet, sergi ve benzeri girişimlerden elde edilecek gelirler.

4- Bağışlar.

5- Yasaların derneğe sağladığı gelirler.

6- Öteki gelirler. İç, dış seyahatler, düzenlenecek piyangolar ve basılı yayın satış ve reklamları, dernek tarafından yapılan yayınlar, reklamlar, balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

7- Bu gelirler yasalara uygun olarak makbuz karşılığı tahsil edilip ilgili defterlere işlenir.

8- Bu derneğin hesapları Milli Bankalarda açılan hesapta toplanır.

9- Para çekimi Yönetim Kurulu Kararı ile ve iki imza ile yapılır.

Madde 32 : Tüzel Kişiliğin Sona Erişi

Dernek Tüzel kişiliğin sona ermesine karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3’ünün toplantıya katılması zorunludur. İlk toplantıda çoğunluk elde edilmezse 2. toplantı için usulüne uygun çağrı yapılır. 2. toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Derneğin fesih edildiği Yönetim Kurulu tarafından yasal süresi içinde en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih halinde Derneğin bütün malları Mesleki bir kuruluşa veya Mesleki bir vakfa veya Mehmetçik Vakfı’na veya Türkiye Kızılay Derneğine verilebilir.

Madde 33 : Bu tüzükte olmayan konularda dernekler kanununun hükümleriyle medeni kanununun hükümleri ve diğer kanunlar uygulanır.

Basın Yayın ve Gazeteciler Derneğinin tüzüğü 33 maddeden ibarettir.

 

GENEL BAŞKAN  YAVUZ KAYA GENEL SEKRETER MUSTAFA KARAPINAR
GENEL BAŞK. YARD. HÜSEYİN KOCABIYIK GENEL BAŞK. YARD.  ŞAHAP İNMEZ
GENEL BAŞK. YARD.  ORHAN KIZILASLAN GENEL MUHASİP  MEHMET TAŞAN
GENEL BAŞK. YARD. ADNAN SÜER

 

GENEL BAŞK. YARD.  ERGİN ERENOĞLU
GENEL BAŞK. YARD.  YALÇIN KAYA GENEL SEKRETER YARD NAHİDE BERKER
YÖNETİM KUR. ÜYE.  KÜRŞAD ZORLU GENEL SEKRETER YARD  SERKAN DÜZGÜN
YÖNETİM KUR. ÜYE  MUSTAFA CEYLAN GENEL SEKRETER YARD. ÜLKÜ BOZKURT MERİÇ 
YÖNETİM KUR. ÜYE  ERKAN E. TAN GENEL SEKRETER YARD. FATİH OSMAN KAYA
GENEL MUHAS. YARD. TURGAY ÇAĞLAR